ગુજરાતી તળપદા શબ્દો | Talpada Shabdo in Gujarati [PDF]

આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતી તળપદા શબ્દો વિશે અક્ષર પ્રમાણે, ધોરણ પ્રમાણે માહિતી આપી છે. Gujarati Talpada Shabdo ની ફ્રી pdf પણ Download કરી શકશો.
અમે આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતી તળપદા શબ્દો વિશે માહિતી આપી છે. અમે અહીં રજુ કરેલ તળપદા શબ્દોને અલગ અલગ અક્ષર પ્રમાણે, અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે અને અલગ અલગ ટોપિક પ્રમાણે વિસ્તૃત માહિતી આપી છે જેનો તમે અભ્યાસ કરી શકો છો.

ગુજરાતી વ્યાકરણમાં Gujarati talpada shabdo અત્યારે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા જેવી કે Talati, Gram Sevak, Clerk, GPSC વગેરે અને ધોરણ 10 બોર્ડ, ધોરણ 12 બોર્ડ ની પરીક્ષામાં ગુજરાતી વિષયમાં પુછાતા હોય છે.

તળપદા શબ્દો | Talpada Shabdo in Gujarati

જો તમે અહીં આપેલા દરેક તળપદા શબ્દો શીખી અભ્યાસ કરશો તો પરીક્ષામાં પુછાતા તળપદા શબ્દ નો ઉકેલ આપવો સરળ બની જાય. આ આર્ટીકલ ના અંતે આમે તળપદા શબ્દો Pdf પણ આપી છે જેને તમે Dowanload કરી શકો છો.

તળપદા શબ્દો એટલે શું?

તળપદ એટલે ગામઠાણની જમીન. તળપદું એટલે જે-જે સ્થાનને લગતું, સ્થાનિક, પ્રાદેશિક, દેશી, ગામઠી, તળપદા શબ્દો એટલે જે-તે સ્થાનિક પ્રદેશમાં વસતા લોકોના વપરાશના શબ્દો. જેને આપણે લોકબોલીના શબ્દો કહી શકીએ. પ્રાદેશિક સીમાઓ એ કોઈ કુદરતી કે પ્રાકૃતિક સીમાઓ નથી.

ગુજરાતના મધ્યમાં 'છે' નો ઉચ્ચાર 'સ' કે 'ત્સે' થાય છે, ભીલી બોલીમાં 'હે' થાય છે, તો ઉત્તર ગુજરાતમાં માત્ર 'હ' થાય છે. દા. ત., "શું છે?" > "હું હે". 'બાર ગાઉએ બોલી બદલાય' એમ ગુજરાતમાં અનેક બોલીભેદો છે. બોલીભેદ એ ભાષાનું વિકૃત કે ભ્રષ્ટ સ્વરૂપ નથી. કેટલીક વાર શિષ્ટ ભાષા કરતાં બોલીમાં અભિવ્યક્તિની ક્ષમતા વિશેષ જોવા મળે છે.

Talpada Shabdo meaning in Gujarati

આ ભાષાભેદ પ્રદેશભેદ સિવાય વર્ગભેદ, વ્યવસાયભેદ, વયજૂથભેદ કે પ્રસંગભેદને કારણે પણ ઊભો થતો જોવા મળે છે.

યતિ કે સાધુ મૃત્યુ પામે ત્યારે જૈનો 'કાળધર્મ પામ્યા' કહે છે, તો વેષ્ણવો ‘ગોલોકવાસી થયા’ એમ કહે છે. વકીલો તેમજ ડૉક્ટર્સની ભાષામાં અનુક્રમે કાયદાકીય પરિભાષાના શબ્દો અને દવાને લગતા ભાષાના પારિભાષિક શબ્દો બોલાય છે. વેપારીઓ 'મંદી', 'હવાલા', 'લેવાલી' જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. ચોર કે કેટલાક ધંધાદારી માણસો ગુપ્ત સાંકેતિક ભાષાનો પ્રયોગ કરે છે.

Talpada Shabdo List in Gujarati 

અમે અહીં નીચે પ્રમાણે રજુ કરેલ તળપદા શબ્દોનું લિસ્ટ આપેલ છે જે અલગ અલગ અક્ષર પ્રમાણે મુક્યા છે જેથી તમને શોધવામાં સરળતા રહે અને સરળતાથી અભ્યાસ કરી શકાય.

'અ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો :

 • અંગારા - દેવતા
 • અગાડી - આગળ
 • અચંબો - આશ્ચર્ય
 • અટાણે - અત્યારે
 • અડાણી - રકાબી
 • અડાયું - છાણું
 • અણબોટ - શુદ્ધ
 • અતારે - અત્યારે
 • અદકું - અધિક
 • અનભે - નિર્ભય
 • અપશરા - અપ્સરા
 • અબળખા - અભિલાષા
 • અભિમાન - અભિમાન
 • અમથી - નકામી
 • આંય - અહીં
 • આણવું - લાવવું
 • આણીપા - આ બાજુ
 • આણે - લાવે
 • આથર - પાથરણું
 • આપડે - આપણે
 • આબોકાર - આવકાર
 • આભલું - આકાશ
 • આયાં - અહીં
 • આયું - આવ્યું
 • આલો - આપો
 • આવ્યું - આપ્યું
 • આવરદા - આયુષ્ય
 • આસ્તે - ધીરે
 • ઈહાં - અહીં
 • ઉનપચાસ - ઓગણપચાસ
 • ઊઠવેઠ - સેવાચાકરી
 • ઊનું - ગરમ
 • ઓમ - આ રીતે ઓચ્છવ – ઉત્સવ
 • ઓછપ - ખોટ
 • ઓતર - ઉત્તર
 • ઓરું - નજીક
 • ઓસાણ - ઓળખણ
 • ઓહાણ - ખ્યાલ
 • ઓહાણ - યાદ
 • ઓળો - છાયા

ગુજરાત માં લેવાતી મોટા ભાગની દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ઓછામાં ઓછો એક પ્રશ્ન ગુજરાતી વ્યાકરણ વિભાગમાં તળપદા શબ્દો નો હોય છે.

'ક' અને 'ખ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો :

  • કંડિયો - કરડિયો
  • કંથા - કંથ
  • કટક - સૈન્ય
  • કને - પાસે
  • કમાડ - બારણું
  • કરમ - કર્મ
  • કરમ - નસીબ
  • કરો - દિવાલ
  • કવેણ - ખરાબ વચન
  • કહાણી - કથા
  • કહાન - કૃષ્ણ
  • કળજગ - કલિયુગ
  • કળશિયો - લોટો
  • કળશી - ઘણાં
  • કાંધી - અભરાઈ
  • કાછ - ચારિત્ર્ય
  • કાન્હ - કૃષ્ણ
  • કિયા - ક્યાં
  • કીમ - કેમ
  • કુંભી - મકાનની થાંભલી
  • કુંવાશી - દીકરી
  • કુણ - કોણ
  • કુણું - કોમળ
  • કૂથલી - નિંદા
  • કેની - કોઇની
  • કોચકી - દોણી
  • ક્યમ - કેમ
  • ખર - ગધેડો
  • ખલાં - ખિસકોલાં
  • ખાબકવું - ત્રાટકવું
  • ખેપ - મુસાફર

'ગ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • ગજવું - ખિસ્સે
  • ગડાફુ - તમાકુ
  • ગણ - ગુણ
  • ગરજાળ – સ્વાર્થી
  • ગલઢેરા - ઘરડા
  • ગવન – સાલ્લો
  • ગળ - ગોળ
  • ગોજ - પાપ
  • ગોઠિયણ – સખી
  • ગોધો – આખલો

'અ' અને 'છ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • ઘંઘોળ - શોધવું
  • ઘીરે - ઘરે
  • ઘોડ્ય - જેમ
  • ચંચુ - ચાંચ
  • ચંત્યા – ચિંતા
  • ચંદર - ચંદ્ર
  • ચકવો – ચક્રવાક
  • ચાકર - નોકર
  • ચૂધડો - કંજૂસ
  • ચેહ – ચિતા
  • ચૈતર – ચૈત્ર
  • ચોપાડ - ઓશરી
  • ચૌટું – બજાર
  • ચ્યારનો - ક્યાર નો
  • છાક – નશો
  • છેક - પર્વત
  • હૈયું - છોકરું
  • છોડી – છોકરી
આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતી તળપદા શબ્દો વિશે અક્ષર પ્રમાણે, ધોરણ પ્રમાણે માહિતી આપી છે. Gujarati Talpada Shabdo ની ફ્રી pdf પણ Download કરી શકશો.
ગુજરાતી તળપદા શબ્દો

'જ, ઝ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • જેતર - વાંજિત્ર
  • જકિત - યુકિત
  • જજમાન – યજમાન
  • જટાળો – જટાવાળો
  • જથરવથર – અસ્તવ્યસ્ત
  • જનમી – જન્મી
  • જાતર - યાત્રા
  • જાર – જુવાર
  • જુક્તિ - યુક્તિ
  • જુહાર – પ્રણામ
  • જેહ - જે
  • જોગું - જેટલું
  • જોવાઈ - જુવાની
  • ઝાઝા – પુષ્કળ
  • ઝાઝા - વધારે
  • ઝોળી - થેલી

'ટ'  'ઠ'  'ડ' 'ઢ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • ટશિયા - ઉઝરડા
  • ટાણે – સમયે
  • ટાયલાં – શેખી
  • ટીખળ – મશ્કરી
  • ઠઠ - ભીડ
  • ઠઠારો – ભપકો
  • હોયો – જડ
  • ડંગોરો - લાકડી
  • ડાંફ – પગલું
  • ડારત - વાળવું
  • ડોબું - ભેંસ
  • ડોહો - ડોસો
  • ડોળી – ફળ
  • ઢંઢો – વયોવૃદ્ધ
  • ઢબ - રીત
  • ઢીંઢોર - ગારમાટીનું
  • ટુંકડું – નજક
  • ઢેકું – દડબુ
  • ઢોલિયો – ખાટલો

'ત' 'થ' 'દ' ધ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • તયે - ત્યારે
  • તાકડે - અણીના સમયે
  • તાસીર - સ્વરૂપ
  • તીરથ – તીર્થ
  • તેહ - તે
  • તૈણ - ત્રણ
  • થાપોટો - ધબ્બો
  • થેપાડું – ધોતિયું
  • દખણ - દક્ષિણ
  • દન - દિવસ
  • દમન – દુશ્મન
  • દહાડો – દિવસ
  • દાકતર - ડૉક્ટર
  • દાખડો - તકલીફ
  • દાગતર – દાકતર
  • દાબડી – ડબી
  • દાબડો - ડબો
  • દિયો – આપો
  • દિયોર – દિયર
  • દિીઠું – જોયું
  • દુહાઈ – આણ
  • દેવડી - ન્યાયમંદિર
  • દેવતા - અગ્નિ
  • દોથો - ખોબો
  • ધધૂડો - ધોધ
  • ધમપછાડાં - તોફાન
  • ધમારવું - નવડાવવું
  • ધરપત – ધીરજ
  • ધાન – ધાન્ય
  • ધીમું – ધગધગું
  • ધીસત - ફોજ
  • ધૂમ – ધુમાડો

'ન' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • નકર – નહિ તો
  • નઠારી – અયોગ્ય
  • નથ - નથી
  • નથરી - નઠોર
  • નભરમું - અશુભ
  • નરી - ચોખ્ખી
  • નવાણ - જળાશય
  • નિમાણું - લાચાર
  • નિહાકો - નિસાસો
  • નિહાળ - નિશાળ
  • નીમ - નિયમ
  • નેડો – પ્રેમ
  • નેન – નયન
  • નેવાં - છાપરાં
  • નોંધારી – નિરાધાર
  • નોખું - જુદું
  • નો નોતરું – આમંત્રણ
  • ન્યાં – ત્યાં

Talpada Shabdo search in Gujarati

અહીં આપેલ તળપદા શબ્દો માંથી અમુક શબ્દ કઈ રીતે શોધી શકશો ? તમે તારા મોબાઈલ ની સ્ક્રીન ની જમણી બાજુ મેનુ માંથી 'Find Search' પસંદ કરી તળપદા શબ્દ શોધી શકશો.

'પ' 'ફ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • પંગત – હાર
  • પટારો – મોટી પેટી
  • પડાવ – મુકામ
  • પત - આબરૂ
  • પતીજ - વિશ્વાસ
  • પદારથ – પદાર્થ
  • પનારે - સાથે
  • પનારો - સાથ
  • પરથમ - પ્રથમ
  • પરમાણ - પ્રમાણ
  • પરમારથ - પરમાર્થ
  • પરસાળ – ઓસરી
  • પલ્લો – અંતર
  • પલ્લો – મુસાફરી
  • પસાયતો - ચોકિયાત
  • પા - બાજુ
  • પાણા – પથ્થર
  • પાંગળું – અપંગ
  • પાંચવહુ - એકસો
  • પાંસરું - સીધું
  • પાખે - વિના
  • પાધરું - સીધું
  • પિંડાર - ગોવાળ
  • પિયારું – પારકું
  • પુતર – પુત્ર
  • પુનઈ - પુણ્ય
  • પૂંઠળ – પાછળ
  • પૂતર - પુત્ર
  • પૂરછા - પૂર્ણ
  • પૂરણ – સંપૂર્ણ
  • પેટિયું – મજુરી
  • પેઠી – પ્રવેશી
  • પેઠે - જેમ
  • પૈહા - પૈસા
  • પો - પરોઢ
  • પોર - પ્રહર
  • પોંચો - પંજો
  • પોક – બૂમ
  • પોયરો – છોકરો
  • પ્રથમી - પૃથ્વી
  • પ્રાગડ - સવાર
  • વ્હાણ - પથ્થર
  • કંદ - જાળ
  • ફકર - ફિકર
  • ફડચ - ટુકડો
  • ફર્ક - તફાવત
  • ફાંટ - ખોબો
  • ફાંફાં - વ્યર્થ પ્રયત્ન
  • ફૂલેકું - વરઘોડો
  • ફોડ - સ્પષ્ટતા
  • ફોર્યું - સુગંધ

'બ' 'ભ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • બકાલું – શાકભાજી
  • બચલું - બચ્યું
  • બરડો - પીઠ
  • બલોયું - મોટી ચૂડી
  • બવ - બહુ
  • બહેક – સુગંધ
  • બાઈ – સ્ત્રી
  • બાકોરું – કાણું
  • બાપડા - બિચારા
  • બાપુકી - બાપની
  • બુતાં – તાકાત
  • બૂઢો – વૃદ્ધ
  • બૂતાં - તાકાત
  • બેઉ - બન્ને
  • બેત – નેતરની લાકડી
  • બોન - બહેન
  • બોલ – વેણ
  • ભઈ - ભાઇ
  • ભટ્ટ – ધિક્કર
  • ભડકડે - સવારે
  • ભણે - કહે
  • ભભૂત - રાખ
  • ભરમાંડ – બ્રહ્માંડ
  • ભરુહો - ભરોસો
  • ભળકડે - સવારે
  • ભાણ – સૂર્ય
  • ભાગ - ભાગ્ય
  • ભાળ - પત્તો
  • ભાળ -જુએ
  • ભીંસ - દબાણ
  • ભૂતાં - તાકાત
  • ભૂરાંટું - બાવરું
  • ભૂસકા - કુદકા
  • ભૈસાબ – ભાઈ સાહેબ
  • ભો - ભય
  • ભોય - તળિયું
  • ભોડું – માથું
  • ભોમકા – ભૂમિ

'મ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • મગતરાં – મચ્છર
  • મઢી - ઝૂંપડી
  • મણા - ખામી
  • મનેખ – મનુષ્ય
  • મરને – ભલેને
  • મલક – મુલક
  • માણહ - માણસ
  • માય – માતા
  • માલીપા - અંદરની બાજુ મુલક પ્રદેશ
  • મીંદડી – બિલાડી
  • મૂઠું - મોઢું
  • મેડી - માળ
  • મેમાન – મહેમાન
  • મેરામણ – દરિયો
  • મેલ્યાં – મુક્યાં
  • મેળે – જાતે
  • મૉર - આગળ
  • મોખ - અનુકૂળતા
  • મોઝાર - વચ્ચે
  • મોરે - મોખરે
  • મૌર્ય - અગાઉ
  • પ્ટેલ – મહેલ

'ર' 'લ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • રખેવાળ – રક્ષક
  • રખોપું - રક્ષણ
  • રગ - નાડી
  • રણ - ઋણ
  • રતનાગર - રત્નાકર
  • રવર – સ્મરણ
  • રવરવવું – ચચરતું
  • રાંડ - વિધવા
  • રાંધણિયું - રસોડું
  • રાગડા – અવાજ
  • રાજીપો - હરખ
  • રાન – જંગલ
  • રાસ - મેળ
  • રૂડી - સારી
  • રૂડું – સારું
  • રેવું – રહેવું
  • રોંગટાં – રૂંવાડાં
  • લગણ - સુધી લઠ - લાઠી
  • લાંક - મરોડ
  • લાગો – કર
  • લાઘવું – પ્રાપ્ત કરવું
  • લાય - ચિંતા
  • લૂઢકવું – આળોટવું
  • લોંદો – લોચો

'વ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • વખ - વિષ
  • વચાળે - વચ્ચે
  • વડેરા – મોટેરાં
  • વમન - ઊલટી
  • વરતવું - ઓળખવું
  • વરતી – ઓળખી
  • વરહ - વર્ષ
  • વસન - વસ્ત્ર
  • વાંઢો – કુવારો
  • વાંહે - પાછળ
  • વાચ - વાણી
  • વાયરો - પવન
  • વાયું - ટેવાયેલું
  • વાર - વિલંબ
  • વારી - વારો
  • વાર્યા - રોક્યા
  • વાલમ - પ્રિયતમ
  • વાલેશરી - ચાહક
  • વાલેસરી - હિતેચ્છુ
  • વાવડ - સંદેશો
  • વાવડો - વાયરો
  • વાહે - પાછળ
  • વિપદ – વિપત્તિ
  • વીશવાસ – વિશ્વાસ
  • વાહ - વીસ
  • વેંવાર - વ્યવહાર
  • વેગળું - દૂર
  • વેગળો – અલગ
  • વેણ - વચન
  • વેરણ - દુશ્મન
  • વેલેરા - જલદી
  • વેલેરા - વહેલા
  • વેળા - સમય
  • વેળુ - રેતી
  • વૈતરું - મજુરી

ગુજરાતમા બોલાતી દેશી અને તળપદી ભાષાના અસંખ્ય શબ્દો છે. જે ભણવામાં આવે છે એવા તમામ શબ્દો ને અમે આવરી લીધા છે.

'શ' 'સ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • શાખ - સાક્ષી
  • શીળો – શીતળ
  • શૃંગ - શિખર
  • શેરો - છેડો
  • શેહ – છાપ
  • સંચોડો – બિલકુલ
  • સંધા – બધા
  • સઇ - માં
  • સગડ – બાતમી
  • સતજુગ – સત્યયુગ
  • સનસા - શંકા
  • સમણું - સ્વપન
  • સમશાન – સ્મશાન
  • સરગ – સ્વર્ગ
  • સલવટ - કરચલી
  • સાંજુદા - સાંજ
  • સાંડ - પડખું
  • સાંભરણ - સ્મરણ
  • સાખે – સાક્ષીએ
  • સાગરભાતું – ભોજન
  • સાટે – બદલામાં
  • સાયર - દરિયો
  • સાવલી - સાદડી
  • સિકલ – ચહેરો
  • સૂગ - અણગમો
  • સોંસરવું – આરપાર
  • સોડ - પડખુ
  • સોર્યું - ન ગમ્યું
આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતી તળપદા શબ્દો વિશે અક્ષર પ્રમાણે, ધોરણ પ્રમાણે માહિતી આપી છે. Gujarati Talpada Shabdo ની ફ્રી pdf પણ Download કરી શકશો.
ગુજરાતી તળપદા શબ્દો

'હ' અક્ષર પર આવતા તળપદા શબ્દો

  • હકમ - હુકમ
  • હટાણું - ખરીદી
  • હડિયું – દોડધામ
  • હડી કાઢવી - દોડવું
  • હરખપદુડું – હર્ષઘેલું
  • હરફ – શબ્દ
  • હરવર - સ્મરણ
  • હવાતિયાં - ફાંફાં
  • હવેજ - મસાલો
  • હળફ – એકએક
  • હાઊકાર - શાહુકાર
  • હાડમારી - મુશ્કેલી
  • હાપ - સાપ
  • હારે - સાથે
  • હાલરું - ટોળું
  • હાવ - સાવ
  • હાહુ - સાસુ
  • હુતાસણી - હોળી
  • ટૅકુટ - અન્નકુટ
  • ઠંડવું - ચાલવું
  • હેડય - કેદ
  • હૈયારી - હિમ્મત

ધોરણ 5 થી ધોરણ 12 તળપદા શબ્દો

અમે અહીં નીચે પ્રમાણે રજુ કરેલ તળપદા શબ્દોનું લિસ્ટ આપેલ છે જે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે આપેલ છે જેથી તમને શોધવામાં સરળતા રહે. નીચે આપેલા તળપદા અને શિષ્ટ શબ્દોનો અભ્યાસ કરો :

ધોરણ 12 તળપદા શબ્દો

  • છેક - અંત
  • પૂરણ - પૂર્ણ
  • કરડાકી - કટાક્ષ
  • વાંહે -પાછળ
  • રંગ - નસ
  • જુક્તિ - યુક્તિ
  • માલેક - માલિક
  • કેજો - કહેજો
  • વા'લો - વહાલો
  • બાપડા - બિચારા
  • ખોળવું - શોધવું
  • દુદ - મોટું પેટ
  • સમશાન - સ્મશાન
  • મૂરખ - મૂર્ખ
  • ઉતારણ - ઉતારવું
  • પદારથ - પદાર્થ
  • વાસ - વસવાટ
  • શેહ - છાપ, દાબ
  • તાનમાં - ગેલમાં
  • આણીપા - આ બાજુ
  • ચૂધડો - કંજૂસ
  • આપદા - મુશ્કેલી
  • નો રહ - ના રહે
  • કંડતલ - નકામી કૂથલી
  • વાઢવું - કાપવું
  • રવરવતું - ચચરતું
  • હરવર - સ્મરણ
  • નોતરું - આમંત્રણ
  • તિમાણું - લાચાર
  • આસ્તે - ધીરે
  • સાંજુકો - સાંજે
  • લૂગડાં - કપડાં
  • જગન - યજ્ઞ
  • પાય -પગ
  • આણવું - લાવવું
  • કળજગ - કળિયુગ
  • દરશની - દર્શનની
  • કૂથલી - નિદા
  • અનંભે - નિર્ભય
  • ભાવટ - જંજાળ
  • હૈ - હદય
  • લૂગડું -કપડું
  • સાટુ - માટે
  • સંધાય - બધા
  • વિપત - વિપત્તિ
  • ગાફેલ - અસાવધ
  • સોધો - સુગંધી લેપ
  • પાશ - રંગ
  • રાચ - ચીજ વસ્તુ
  • નોતર - આમંત્રણ
  • સૂવું - ટપકવું
  • નઠારા - ખરાબ
  • ગેડ - સમજ
  • ધરમ - ધર્મ
  • સેજ્યા - શય્યા | પથારી
  • હીંડે - ચાલે
  • ધાતી - દોડે
  • ખાટ - પલંગ
  • વેંઝણો - પંખો
  • આલું - આપું

ધોરણ 11 તળપદા શબ્દો

  • સંધાય - બધા
  • નોતરું - આમંત્રણ
  • લગી - સુધી
  • વાંસે - પાછળ
  • ઓશિયાળું - લાચાર
  • કોશીર - કરકસર
  • કારજ - ઉત્તરક્રિયા (મૃત્યુ પછી
  • અભેમાન - અભિમાન
  • બેરહમ - નિર્દય
  • આલું - આપું
  • જસ - યશ 
  • બકવું - બોલવું
  • ટાબરિયાં - છોકરાં
  • ચેટલી - કેટલી
  • ચણ્યા - ચણા
  • શિયા - થયા
  • ચંત્યા - ચિંતા
  • ભિ - ભાઈ 
  • શમણું - સ્વપ્ન
  • કરણ - કર્ણ / કાન
  • ખાસડાં - પગરખાં
  • ખોળિયું - દેહ
  • ઓરતા - ઇચ્છા
  • સમો - સમય
  • વેળા - સમય
  • આણવું - લાવવું
  • ઢોભલું - વાડકો
  • હાક - બૂમ
  • ચસવું - ખસવું
  • હાલો - ચાલો

ધોરણ 10 ગુજરાતી તળપદા શબ્દો | Std 10 pdf

આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતી તળપદા શબ્દો વિશે અક્ષર પ્રમાણે, ધોરણ પ્રમાણે માહિતી આપી છે. Gujarati Talpada Shabdo ની ફ્રી pdf પણ Download કરી શકશો.
ધોરણ 10 ગુજરાતી તળપદા શબ્દો | Std 10 pdf
  • લંબણે - લાંબા અંતરે
  • દાડા - દિવસો
  • ટાણે - સમયે
  • ફળી - ફળિયું
  • નિને - નિત્ય
  • રાંડેલી - વિધવા
  • દામ - પૈસા
  • કિરતાર - ભગવાન
  • કને - પાસે
  • ડોહો - ડોસો
  • રંડાપો - વૈધવ્ય
  • ઓઠું - આડશ પડદો
  • ટૅમ - ટાઇમ
  • હડીઓ - દોડધામ
  • હાંફ - શ્વાસ
  • લગણ - સુધી
  • ફડચ - ચીરી
  • જીવતર - જન્મારો
  • ભોમ - ભૂમિ
  • દમડી - પૈસો
  • કાંક - કંઈક
  • પોશ - ખોબો
  • ધાગો - દોરો
  • તોર - મિજાજ
  • ખુવાર - પાયમાલ
  • ચેહ - ચિતા
  • પાંખું - પાંખો
  • અળગી - નિસાસા
  • ઓઠું - હઠ
  • સેમ - સીમ
  • જક - આડશ
  • નેહાકા - દુર
  • કુણ - કોણ
  • ખાટકી - કસાઈ
  • ઉધમાત -  તોફાન
  • પહોંચ છે - ગજું શક્તિ
  • અંજળ - અન્ન-જળ
  • નિરધાર - નિર્ણય / નિર્ધાર
  • ગનો - ગુનો

ધોરણ 8 & 9 તળપદા શબ્દો

  • ધોરીડા - બળદ
  • હરખ - હર્ષ
  • નવેણ - રસોડું
  • જાચું - માગું
  • ટેક - પ્રતિજ્ઞા
  • ફોગટ - નકામું
  • હામ - હિંમત
  • બાયેલું - નામદ
  • સાબૂત - મજબૂત
  • ગલઢેરા - ઘરડા
  • ટીંબો - ટેકરો
  • નીકર - નહિતર
  • ઓરતો - ઇચ્છા
  • કાંધ - ખભો
  • કરડું - આકરું / કઠોર
  • ઝાલી - પકડી
  • વાંસો - પીઠ
  • ઢોટી - ધોતી
  • સોદો - કરાર
  • બજર - છીંકણી
  • goog_180255785પડતલું - પડીકું

Most Impotent (IPM) તળપદા શબ્દો for Competition Exam

  • મઝધાર - પ્રવાહની મધ્યધારા
  • ઊજમ - હોંશ, ઉમંગ, ઉદ્યમ
  • શંગારવું - શણગારવું, જાવવું
  • જરબ - ત્રાસ, દહેશત, ધાક
  • વટે - ઓળંગે, પસાર કરે
  • ના'તાં'તાં - નહાતાં હતાં
  • કારોભાર - કાર્યભાર, કારભાર
  • બોડારોડા - સાવ બોડ, મૂડેલા
  • કોરમું - દાળનો ભૂકો-ચૂરોડમણી - ડમણિયું, સાદું–ગાડું
  • બ્દાવરી - બેબાકળી, વ્યાકુળ, બાવરી
  • ઢોચકીદોણી - માટીનું વાસણ
  • ક્યમ - કેમ, કેવી રીતે
  • લાંક - મરોડ (કમરનો મરોડ)
  • માલુ - વ્હાલમાં નામ સાથે (માળું છે
  • થાપોટ - થાપટ ટપલી, હાથનો પ્રક
  • ઝાંઝરિયાં - નૂપુર, પાયલ, ઝાંઝર
  • મહાલજે - મહાલજે, મોજ કરજે
  • વાસીદું - ઢોરનું છાણ, મૂતર વગેરે
  • ધરાર - પરાણે, બળજબરીથી
  • પિંછોડી - પછેડી, ઓઢવાની ચાદર
  • લટ - મોટા સાહેબ, સત્તાધીશ
  • ગજર ગજર - એક પ્રહર પૂરો થવો
  • અધૂકવું - અદુગડું, ઊભે પગે બેઠેલું

ગુજરાતી તળપદા શબ્દો  PDF download

અહીં નીચે બટન પર ક્લિક કરી Gujarati Talpada Shabdo ની ફ્રી pdf  Download કરી શકો છો.

FAQ

Q. તળપદા શબ્દો એટલે શું?
Ans. તળપદા એટલે તળપદું. તળપદું એટલે તે-તે સ્થાનને લગતું, સ્થાનિક, પ્રાદેશિક, દેશી, ગામઠી. તળપદા શબ્દો એટલે જે-તે સ્થાનિક પ્રદેશમાં વસતા લોકોના વપરાશના શબ્દો.

Q. તળપદા શબ્દો pdf કઈ રીતે ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવી?
Ans. અહીં નીચે આપેલ તળપદા શબ્દોની ફ્રી Pdf ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

Q. અહીં આપેલ તળપદા શબ્દો માંથી અમુક શબ્દ કઈ રીતે શોધવો?
Ans. તમે તારા મોબાઈલ ની સ્ક્રીન ની જમણી બાજુ મેનુ માંથી 'Find Search' પસંદ કરી તળપદા શબ્દ શોધી શકશો.

Q. How to Talpada Shabdo search in Gujarati?
Ans. તળપદા શબ્દો શોધવા બ્લોગ ની ઉપર 'Search box' નો ઉપયોગ કરી શકો છો.

Conclusion 

અમે આ બ્લોગ પોસ્ટ આર્ટિકલમાં ગુજરાતી તળપદા શબ્દો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં કોઈ સૂચન કે ભલામણ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સ માં મેસેજ કરી શકો છો. અમને આશા છે કે તમને અમારું કામ ગમ્યું હશે. અમે જેમ બને સારી અને નવી Latest માહિતી આપી છે. તમને અમારું કામ ગમ્યું હોય તો તમે તમારા મિત્રો ને આ આર્ટિકલ મોકલી શકો છો જેથી એમને પણ ઉપયોગી બની રહે.

આવી રીતે જોડાયેલા રહો અમારી સાથે અને સાથ સહકાર આપતા રહો એ બદલ ખુબ ખુબ આભાર. Thank You!

Getting Info...

Post a Comment

New comments are not allowed.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.